د. فادي لحود

Specialist Orthodontics
Brief info

  • Removable Orthodontics.
  • Ceramic braces (transparent).
  • Self-ligating braces (fast orthodontic, without extraction).
  • Lingual braces (invisible).
  • Clear Aligner (totally transparent Orthodontics).
  • TAD (orthodontics mini implants).